آثاراسماعـیل خویی

دفترهای شعرنوشته هاترجمه هاکارنامهگزيده ی آثار صدای شاعر


 

تاریخ نشر، ناشر، محل نشر

نام کتاب

 
       
  ۱۳۵۲، سپهر، تهران: چ‌۲، ۱۳۵۷، جيبی، تهران. گزينه شعرها ۱
  ۱۳۶۴‌، انتشارات شما و سازمان دانشجويان ايرانی در انگلستان، اسكاتلند و ولــز، هوادار سچفخا، لندن سياهكل (گزينه‌ی شعر) ۲
  Blue Logos Press ، 1995، لس آنجلس  Edges of Poetry ـ گزيده‌ی شعرـ ترجمه دكتراحمدكريمی‌حكاك و دكتر مايكل بيرد ۳
  ۱۳۷۵، افــرا، تورنتو درون‌دوزخ ‌ِبيـدركجـا، ( برگردان به انگليسی بهرام بهرامی ۴
  Nik Publisher1999، ،ونکوور Outlandia  ـ ‌گزيده‌ی شعرـ ترجمه دكتراحمدكريمی‌حكاك و دكتر مايكل بيرد ۵